https://www.senzorvzduchu.cz/wp-content/uploads/2023/01/NO2_rocni_2012-2022.png

Data ČHMÚ Praha 2022

by Senzor Leave a Comment

Roční shrnutí dat CHMI 2022

V následujících grafech znázorňujeme průměrné měsíční hodnoty znečištění PM10 a NO2 v Praze za uplynulý rok z dat ČHMÚ. Data jsou rozdělena podle stanic Automatického Imisního Monitoringu (AIM) na dopravní a pozaďové stanice. Pro PM10 je roční imisní limit 40 µg/m³ a není v grafu uveden. Pro NO2 je uveden roční imisní limit a doporučení Světové zdravotnické organizace, tyto hladiny ale platí pro roční průměry, nelze je tedy přímo porovnat s měsíčními hodnotami.

Zákonné roční imisní limity pro PM10 – 40 µg/m³nebyly v minulém roce v Praze překročeny na žádné stanici. Roční průměr pozaďových stanic je 17,8 µg/m³. Roční průměr dopravních stanic je 22,77 µg/m³. Celkový roční průměr byl 19,86 µg/m³. K nejhorším měsícům patřil březen.

Pro NO2 rovněž nebyly roční imisní limity překročeny. Roční průměr pozaďových stanic byl 17,21 µg/m³. Roční průměr dopravních stanic 26,17 µg/m³. Celkový roční průměr NO2 byl 21,39 µg/m³. Kromě dat z pozaďových a dopravních stanic do grafu NO2 zařazujeme i konkrétní monitoring stanice ALEGA (Legerova ulice), protože jde o stanici s nejvyššími zaznamenanými hladinami ve městě. Toto specifikum je zajímavé, protože nám slouží jako „kanárek v dole“ situace v ulicích s největším provozem ve městě.  Na stanici ALEGA je průměr za posledních dvanáct měsíců 39,5 µg/ m³, což je těsně pod maximální povolenou roční zákonnou hodnotou. Nejhorším měsícem je opět březen s maximální hodnotou 60,2 µg/ m³, právě na stanici ALEGA.

 

Desetileté shrnutí data ČHMÚ 2012 – 2022

V následujících grafech znázorňujeme průměrné roční hodnoty znečištění PM10 a NO2 v Praze z dat ČHMÚ. Data jsou rozdělena podle stanic Automatického Imisního Monitoringu (AIM) na dopravní a pozaďové stanice. Pro PM10 je roční imisní limit 40 µg/m³ a není v grafu uveden. Pro NO2 je uveden roční imisní limit a doporučení Světové zdravotnické organizace, tyto hladiny lze v tomto grafu přímo porovnat. Dále uvádíme počty stanic, ze kterých se průměry vypočítávají, neboť jejich počet se v průběhu 10 let měnil.

Hladiny ročních průměrů PM10 ve srovnání s roky 2020 a 2021 stoupají, zejména na dopravních stanicích. Hodnoty zaznamenané na tranzitních i pozaďových stanicích přesahují v ročním průměru 15 µg/m³, což je doporučená hodnota Světové zdravotnické organizace, ale jsou pod 40 µg/m³, což je roční maximum stanovené evropskou legislativou.

Roční hladiny průměrů NO2 na dopravních stanicích od roku 2021 mírně stoupají, na pozaďových stanicích je naopak mírný pokles. Hodnoty zaznamenané na tranzitních i pozaďových stanicích přesahují v ročním průměru 10 µg/m³, což je doporučená hodnota Světové zdravotnické organizace, ale jsou pod 40 µg/m³, což je roční maximum stanovené evropskou legislativou.

SenzorData ČHMÚ Praha 2022